TATA Housing

Tata Housing Goa

Own Your Space In Goa

Mobile No.

Layout Plan - Tata Goa Paradise

Master Plan
 • Tata Goa Paradise Master Plan

Floor Plan - Tata Goa Paradise

Floor Plan
 • Duo Residence
 • 2 BHK
 • 2 BHK Large : Option 1
 • 2 BHK Large : Option 2
 • 2 BHK Large Option : 3
Tower Plan
 • Tower 7 : Typical Floor Plan
 • Tower 8 : Typical Floor Plan
 • Tower 9 : 1st to 4th Floor Plan
 • Tower 9 : 5th & 7th Floor Plan
 • Tower 9 : 6th & 8th Floor Plan
 • Tower 10 : 1st to 4th Floor Plan
 • Tower 10 : 5th & 7th Floor Plan
 • Tower 10 : 6th & 8th Floor Plan
 • Tower 11 : Typical Floor Plan
 • Tower 12 : 1st, 3rd& 5th Floor Plan
 • Tower 12 : 2nd, 4th& 6th Floor Plan
 • Tower 12 : 7th Floor Plan
 • Tower 12 : 8th Floor Plan
 • Tower 13 : 1st, 3rd & 5th Floor Plan
 • Tower 13 : 2nd, 4th & 6th Floor Plan
 • Tower 13 : 7th & 8th Floor Plan
 • Tower 14 : 1st, 3rd & 5th Floor Plan
 • Tower 14 : 2nd, 4th & 6th Floor Plan
 • Tower 14 : 7th Floor Plan
 • Tower 14 : 8th Floor Plan
Feel Free To Contact Us